Общи условия към превозвачи:

 • 1.1 Превозвачът се задължава да организира възложения международен автомобилен превоз на стоки съгласно условията, посочени от „Бомар Спед Транс“ ООД в подадената към него заявка-договор. Превозвачът е длъжен да осигури технически изправен автомобил, годен за извършването на възложения превоз, снабден с всички необходими документи и валидна CMR застраховкa. При поискване от страна на „Бомар Спед Транс” ООД застрахователната полица трябва да се представи незабавно. При липса на действаща CMR застраховка Превозвачът отговаря за всички настъпили вреди в пълен размер.
 • 1.2 Водачът на автомобила е длъжен да присъства при товаренето, да провери състоянието на опаковката и да следи за съответствието на товара по брой, асортимент, обем, брутно тегло и др. с подадената заявка, товарителницата и други съпътстващи документи. При констатирано несъответствие Превозвачът уведомява писмено и незабавно „Бомар Спед Транс” ООД, докато автомобилът е на товарния пункт и изчаква нарежданията му. Забележките относно товара и неговата опаковка се вписват в товарителницата от водача на автомобила. При неизпълнение на задълженията по предходните две изречения всички настъпили от това вреди, в това число и глоби, са за сметка на Превозвача.
 • 1.3 Превозвачът е длъжен да предоставя на „Бомар Спед Транс” ООД информация за местоположението и движението на автомобила ежедневно най-късно до 10.00 часа местно време, както и да го уведоми писмено за очакваната дата на пристигане на разтоварния пункт не по-късно от 24 часа преди срока за разтоварване. При липса или подаване на грешна информация относно товаренето, движението или разтоварването на автомобила Превозвачът дължи неустойка в размер на 100 евро за всяко едно неизпълнение.
 • 1.4 Превозвачът е длъжен да информира писмено и незабавно „Бомар Спед Транс” ООД за всички закъснения на транспорта, всякакви отклонения от нормалния маршрут, както и за възможни допълнителни разходи. „Бомар Спед Транс” ООД се задължава да заплаща само допълнителни разходи, за които предварително е било уведомено и е дало изричното си писмено съгласие. Пренатоварване на стоката на друг автомобил е разрешено единствено и само след предварително изрично писмено потвърждение от страна на „Бомар Спед Транс” ООД.
 • 1.5 Дотоварването на автомобила с какъвто и да е било друг товар е разрешено единствено и само с изричното предварително писмено съгласие на „Бомар Спед Транс” ООД. При неспазване на това условие Превозвачът дължи неустойка в размер на 500 евро за всяко отделно нарушение.
 • 1.6 Превозвачът се задължава да предаде товара на посочения в заявката и в товарителницата получател, освен ако „Бомар Спед Транс” ООД е наредило друго, както и да подпише всички необходими документи, в това число товарителница при получаване и предаване на товара.
 • 1.7 Превозвачът отговаря за пълната или частична липса и/или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до доставянето му на получателя. При настъпване на повреди или липси на превозвания товар, независимо в какъв размер и в какъв вид и поради каква причина, Превозвачът е длъжен стриктно да спазва установените нормативни срокове и процедури за съставянето на необходимите документи в тази връзка и за незабавното уведомяване на компетентните органи, застрахователи и „Бомар Спед Транс“ ООД.
 • 1.8 Безденгубният период за натоварване, обмитяване и разтоварване е 24 часа.
 • 1.9 При неспазване на сроковете за товарене и разтоварване на стоката, Превозвачът дължи на „Бомар Спед Транс” ООД неустойка в размер на 100 евро за всеки просрочен ден.
 • 1.10 При установяване на директен контакт с клиент на „Бомар Спед Транс” ООД, без изричното съгласие на последния преди, по време или след извършване на превоза, Превозвачът дължи на „Бомар Спед Транс” ООД неустойка в размер на 500 евро, за всяко едно нарушение.
 • 1.11 В случай че Превозвачът е потвърдил заявката, но не се яви в уговорения ден и час да натовари стоката, същият дължи неустойка в размер на 200 евро за всяко едно неизпълнение.
 • 1.12 „Бомар Спед Транс” ООД се задължава да заплати на Превозвача възнаграждение за извършения превоз, съгласно условията в получената заявка-договор. С подписването на тази заявка-договор Превозвачът дава изричното си съгласие в случай на възникнала рекламация при щета, „Бомар Спед Транс“ ООД да не извършва изплащането на дължими суми към него до изясняване на обстоятелствата по претенцията. След уточняване на проблема и подписване на двустранен протокол между „Бомар Спед Транс“ ООД и получателя на стоката, уреждащ взаимоотношения между страните, „Бомар Спед Транс“ ООД се задължава в срок от 14 /словом/ дни да заплати дължимите суми към Превозвача.
 • 1.13 За всичко, което не е изрично уговорено в заявката-договор, се прилагат правилата на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR), Закона за задълженията и договорите, Търговският закон и другите нормативни актове на българското законодателство, както и приложимите международноправни актове.
 • 1.14 Всички изменения и допълнения на получената заявка-договор са валидни, ако са извършени по взаимно съгласие на страните, изразено писмено и представляват неразделна част от същата. Страните признават за спазена писмената форма на изявления, направени по факс и/или по електронна поща.
 • 1.15 С потвърждаването от страна на Превозвача на получената от него заявка чрез обратен факс или по e-mail същата се счита за сключен договор за превоз между Превозвача и „Бомар Спед Транс” ООД съгласно условията и сроковете, посочени в заявката. Всички спорове, породени от получената и потвърдена заявка-договор или отнасящи се до нея или до допълнителни споразумения към нея, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване до Арбитражния съд (АС) при Българската асоциация на микропредприятията (БАМ) в съответствие с неговия Правилник.
 • 1.16 Заявката е строго конфиденциална и не следва да бъде показвана и/ или разгласявана по какъвто и да е начин пред трети лица.